Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Какво е слухова загуба ?

Звукови нива

Здравото ухо е чувствителен орган, който притежава широк честотен обхват /от 16Hz до 20000Hz/, Това позволява на хората да чуват звуците с ниска и висока честота с различна сила. Възприемането на различните звуци се движи в следните обхвати:

 • 0 0 dB най-тихият звук, който се долавя
 • 30 dB шепот
 • 60 dB нормален говор
 • 90 dB косачка на трева
 • 100 dB верижен трактор
 • 115 dB рок концерт
 • 120 dB шумът при тези стойности е болезнен
 • 140 dB джет машина, много силен шум, ушните протектори не са ефективни

Европейската комисия към Световната Здравна Организация е установила:

 • 20% от населението на Европа /около 80 милиона/ работи в среда със силен шум, които експертите окачествяват като вреден
 • 55% от европейците са постоянно подложени на източници на шум с интензитет от 55 – 60 dB

Аудиограма – картина на слуховата загуба

Аудиограмата е графично изображение на резултатите при изследване на слуховата чувствителност. Пациентите се изследват, като отреагират/отговарят на тонове с различна честота и интензитет, с цел да се определи слуховия праг. Нивото в dB, при което сигнала е едва чут, се определя като ниво на слуховата загуба /минимален праг на слуха/. Колкото е по-висок минималния праг на слуха, толкова е по-голяма и степента на слухово увреждане. Минималните прагове на слуха се измерват за различните честоти и се нанасят на аудиограмата. Честотните измервания са необходими за определяне на степента на чуваемост, разбирането на говора и другите звуци от околната среда. Човекът възприема звуците в честотния диапазон от 16Hz до 20000Hz.

Степени на глухота

У нас се използват следните степени за намаление на слуха, /получени от тоналната и говорна аудиометрия/, съобразени с възможностите на индивида за слухово-говорна комуникация, както в нормални условия, така и след слухопротезиране.

социално адекватен слух – При него не настъпват затруднения в развитието на речта, в общуването, в бита и в професията. Аудиометрично минималният праг на слуха е от 0 dB до 30 dB за говорните честоти /500Hz-4000Hz/.

тежко чуване – Праг на слуха – от 30dB до 60dB. Пациентът изпитва затруднения в общуването, не е възможно чуването на тих говор, но е възможно възприемането на силен говор от близки разстояния.
В зависимост от степента на намаление на слуха, може да има само леки говорни дефекти, по-късно проговаряне, спиране развитието на речта, по-беден речник и аграматична реч. Тежко чуващите в процеса на комуникацията си използват много зрителния анализатор и развиват отчитането на говор по устните. При слухопротезирането на хора в тази категория се отчита най-добър резултат. Слухопротезираните навреме тежко чуващи деца, трябва да се обучават в общообразователни училища за да не изостават в говорното и интелектуалното си развитие.

практическа глухота – В този случай аудиометрично праговете на слуха са от 60 dB до 90 dB за говорните честоти /500Hz -4000Hz/. Човешката реч не може да бъде чута при нормални условия, но е възможно възприемането й чрез слухов апарат.
При прелингвалното засягане на слуха, детето проговаря късно, има оскъдна реч, аграматична, елементарен речник, следи със зрение лицето на говорещия, използва мимика и жест. Практически глухите деца, след слухопротезиране са най-благодатната група за рехабилитация на слуха и говора с цел интегрирането им в обществото.

Глухота – Тоналните прагове на слуха за говор са над 90dB /пълна липса на слух или наличието на остатъчен такъв/. При деца с такъв проблем е изключително важно ранната диагностика, слухопротезиране и в последствие имплантиране с кохлеарен имплант.

Причини и класификация

Причините за увреждането на слуха могат да бъдат най-различни. Едни от тях възникват по време на бремеността, други по време на раждането или в ранна детска възраст.

Глухотата може да се класифицира като наследствена, вродена и придобита. Тя може да бъде звукопроводна, смесена и звукоприемна в зависимост от локализацията на морфологичните увреждания в слуховата система.

Звукопроводно намаление на слуха – среща се при засягане на звукопроводния апарат независимо в коя негова част – външно и средно ухо. То се характеризира с намаление на слуха по въздушен път не по-голямо от 60dB.Среща се при :

 • церумен /ушна кал/
 • обтурация на Евстахиевата тръба
 • остър и хроничен отит
 • резидуални състояния след прекарани възпалителни процеси в средното ухо
 • отосклероза и др.

Звукоприемно намаление на слуха – среща се при засягане звукоприемната част на слуховия анализатор-вътрешното ухо: кохлеа,слуховия нерв,проводни пътища и централната нервна система.

 • мениерова болест
 • увреждане на слуха при инфекциозни болести-грип, менингит, паротит
 • увреждане на слуха от ототоксични медикаменти
 • звуков травматизъм и др.
 • пресбиакузис – възрастовото намаление на слуха е най-честата форма на увреждане на сетивните клетки на Кортиевия орган

Около 10% от населението на света изпитва слухови смущения, но само 1% прибягват до употребата на слухови апарати.Половината от тях са хора над 65-годишна възраст. Най-значителният проблем при възрастните хора със слухови проблеми са трудностите при разбиране на човешката реч, особено при наличие на околен шум. Целта на слухопротезирането е да се подобри слуховата функция чрез употреба на слухов апарат. Индикация за слухопротезиране са всички трайни намаления на слуха във всички възрасти.
Отговорът на въпроса „В кой момент да сложим слухов апарат?” зависи от три условия:

 • степента и вида на слухова загуба
 • мотивацията за употреба на слухов апарат
 • ефектите от дефицит на централната нервна система

Шумови нива и увреждания

Уврежданията на слуха, предизвикани от силен шум са едни от най-често срещаните професионални заболявания. Те се дължат предимно на индустриалните шумове на работните места, но понякога могат да се свържат и с други шумове от околната среда.

Ако шумовете са над пределно допустимите норми, работниците трябва да носят шумозаглушители. 15 % до 20 % от работниците в индустриалните производства са изложени на екстремни шумови нива над 80 dB, които могат да увредят слуховия анализатор. В много страни наднорменото звуково ниво за работно място е 85dB , измерено средно за работния ден.